4.4 การคืนค่าจากฟังก์ชัน


นักเรียนสามารถทดลองเขียนโปรแกรมได้จากที่นี่ครับ

#python 4-4 #coding here
use: return of function

#python 4-4 def cal_area(): z = a * b x = 20 y = 30 area = cal_area(x,y) print("Area of Rectangle is ",area) def cal_area(a,b): z = a * b return z x = 20 y = 30 area = cal_area(x,y) print("Area of Rectangle is ",area)
use: parameter of function