2.4 ฟังก์ชันรับค่า

ตัวอย่างโปรแกรมรับค่าข้อความและแสดงผลออกทางหน้าจอ

ตัวอย่างโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มและแสดงผลออกทางหน้าจอ

ตัวอย่างโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนจริงและแสดงผลออกทางหน้าจอ

ตัวอย่างโปรแกรมรับค่าโดยแสดงข้อความอธิบายให้ผู้ใช้งานเข้าใจและแสดงผลออกทางหน้าจอ

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม