2.3 ฟังก์ชันแสดงผล

#python 2-3 school = "Suankularb Wittayalai Rangsit School" name = "Kokai" surname = "Khokhai" room = "419" no = 15 gpa = 3.99 #coding here school = "Suankularb Wittayalai Rangsit School" name = "Kokai" surname = "Khokhai" room = "419" no = 15 gpa = 3.99 print("My school is",school) print("My name is",name," ",surname) print("My class room is",room) print("My number is ",no) print("My GPA is ",gpa) print("very good")
use: print function