4.3 พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน

นักเรียนสามารถทดลองเขียนโปรแกรมได้จากที่นี่ครับ

#python 4-3 #coding here
use: parameter of function

#python 4-3 def show_info(): print("My name is ",name," ",lastname) print("My number is ",no) x = "Nattapon" y = "Buaurai" z = 15 show_infomation(x,y,z) def show_info(name,lastname,no): print("My name is ",name," ",lastname) print("My number is ",no) x = "Nattapon" y = "Buaurai" z = 15 show_info(x,y,z)
use: parameter of function