2.6 ฟังก์ชันจัดการกับข้อความ

นักเรียนสามารถทดลองใช้คำสั่งได้จากที่นี่ครับ

#python 2-6 #example var1 = 'Hello World' var2 = "Python Programming" print("First charactor of var1 is ",var1[0]) print("Charactor 2-5 of var2 is ",var2[1:5]) print("very good")
no


นักเรียนสามารถทดลองใช้คำสั่งได้จากที่นี่ครับ

#python 2-6 #example var1 = 'Hello World' var2 = var1[:6] + 'Python' print(var2) print("very good")
no


นักเรียนสามารถทดลองใช้คำสั่งได้จากที่นี่ครับ

#python 2-6 #example str = "this is string example ... wow wow" print("Count 'i' : ",str.count('i',4,20)) print("Count 'wow' : ",str.count('wow')) print("very good")
no


นักเรียนสามารถทดลองใช้คำสั่งได้จากที่นี่ครับ

#python 2-6 #example str1 = "this" print(str1.isalpha()) str2 = "this is string example...wow!!!" print(str2.isalpha()) print("very good")
no


นักเรียนสามารถทดลองใช้คำสั่งได้จากที่นี่ครับ

#python 2-6 #example str1 = "123456" print(str1.isdigit()) str2 = "my number is 123456" print(str2.isdigit()) print("very good")
no


นักเรียนสามารถทดลองใช้คำสั่งได้จากที่นี่ครับ

#python 2-6 #example str1 = "Hello World" print(str1.lower()) str2 = "my number is 123456" print(str2.upper()) print("very good")
no


นักเรียนสามารถทดลองใช้คำสั่งได้จากที่นี่ครับ

#python 2-6 #example str1 = "Hello World" print(len(str1)) str2 = "my number is 123456" n = len(str2) print("Long : ",n) print("very good")
no


#python 2-6 #initial variable str1 = "SKR" str2 = "School" #coding here print("very good")
Use: string function