3.1 คำสั่งเลือกทำ (if statement)


นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ ดังนี้


นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ ดังนี้


นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ ดังนี้


นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ ดังนี้


นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ ดังนี้


นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ ดังนี้

#python 3-1 import math #define variable x x = 50 #coding here print("very good")
use: condition statement