2.1 ชนิดของข้อมูลและตัวแปร

นักเรียนสามารถทดลองเขียนโปรแกรมและรันโปรแกรมได้จากเครื่องมือต่อไปนี้ครับ

#python 2-1 #coding here type(60.8)
use type()

#python 2-1 name = "Spider man" age = 18 weight = 50.9 height = 185 #coding here #Solution name = "Spider man" age = 18 weight = 50.9 height = 185 print("\\My name is ",name,"\\") print("\"I'm ",age," years old\"") print("\'I weigth ",50.9, " kg\'") print("\"\'I height ",185, " cm.\'\"")
use " \ "